Lexington

Lexington 556-201 wall decor mirror

556-201 Island Fusion Kobe Round Wall Mirror

47" Diameter

Take Me Now floor model price